Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (12 ต.ค. 2564)  
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (12 พ.ค. 2564)  
วันทีี่ 15 เม.ย.64 เทศบาลตำบลละแม ได้ทำความสะอาดตลาดกลางเทศบาล (15 เม.ย. 2564)  
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเส... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร (13 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ (27 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ (27 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ (27 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบางหมาก (03 ก.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งาน... (03 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์ องค์การบริหา... (30 ส.ค. 2561)
ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบางหมาก... (30 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหว... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้... (04 มิ.ย. 2561)
มาตรการในการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่... (16 พ.ค. 2561)
นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (16 พ.ค. 2561)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 เมษายน 2564 (16 เม.ย. 2564)  

วันที่ 14 เมษายน 2564 (16 เม.ย. 2564)  

วันทีี่ 15 เม.ย.64 เทศบา... (15 เม.ย. 2564)  

INTEGRITY AND TRANSPARENC... (09 เม.ย. 2564)

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีโซเค... (26 ก.พ. 2562)

เปิดศูนย์การเรียนรู้ขยะหอ... (22 ก.พ. 2562)

เทศบาลตำบลทุ่งตะโก จัดกิ... (22 ก.พ. 2562)

การติดตามการแก้ไขปัญหากรณ... (22 ก.พ. 2562)

การลงนามในบันทึกความร่วมม... (24 ม.ค. 2562)

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู... (14 ม.ค. 2562)

ร่วมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 6... (09 ม.ค. 2562)

ร่วมเดินรณรงค์แผนปฏิบัติก... (09 ม.ค. 2562)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำน... (03 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมก... (19 มิ.ย. 2561)

พิธีเปิดกิจกรรมวิ่งแหวกทะ... (19 มิ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (24 พ.ค. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มิ.ย. 2560)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มิ.ย. 2560)

กิจกรรม (20 ก.พ. 2560)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (09 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (15 ต.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (28 ก.ย. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (11 ส.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนา่ยน 2564 (29 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 มิ.ย. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (07 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ... (17 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา... (08 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำ... (20 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (01 ธ.ค. 2560)
การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสา... (22 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (21 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (21 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th