Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร (13 ก.พ. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ (27 ก.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ (27 ก.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ (27 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบางหมาก (03 ก.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งาน... (03 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์ องค์การบริหา... (30 ส.ค. 2561)
ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบางหมาก... (30 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหว... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้... (04 มิ.ย. 2561)
มาตรการในการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่... (16 พ.ค. 2561)
นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (16 พ.ค. 2561)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16 พ.ค. 2561)
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความ... (30 เม.ย. 2561)
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (18 เม.ย. 2561)
เอกสารเผยแพร่การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม (17 เม.ย. 2561)
การกำหนดราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่บริการตามโครงการเพิ่ม... (17 เม.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จั... (03 เม.ย. 2561)
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (13 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีโซเค... (26 ก.พ. 2562)  

เปิดศูนย์การเรียนรู้ขยะหอ... (22 ก.พ. 2562)  

เทศบาลตำบลทุ่งตะโก จัดกิ... (22 ก.พ. 2562)  

การติดตามการแก้ไขปัญหากรณ... (22 ก.พ. 2562)

การลงนามในบันทึกความร่วมม... (24 ม.ค. 2562)

นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู... (14 ม.ค. 2562)

ร่วมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 6... (09 ม.ค. 2562)

ร่วมเดินรณรงค์แผนปฏิบัติก... (09 ม.ค. 2562)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำน... (03 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมก... (19 มิ.ย. 2561)

พิธีเปิดกิจกรรมวิ่งแหวกทะ... (19 มิ.ย. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (24 พ.ค. 2561)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มิ.ย. 2560)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มิ.ย. 2560)

กิจกรรม (20 ก.พ. 2560)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รัก... (09 มิ.ย. 2559)

การประชุมเพื่อมอบนโยบายแล... (19 มี.ค. 2559)

การประชุมหารือการจัดงานวั... (26 ก.พ. 2559)

ประชุมท้องถิ่นอำเภอ (05 ก.พ. 2559)

ประกาศ เรื่อง ประชุมเพื่อ... (13 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th