Responsive image
เมนูหลัก.
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
   1. สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
    กลยุทธ์ (Strategies)

       1. เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
       2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว
       3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว
       4. พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร
       5. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์)
       6. สนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
       7. สร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
       8. ส่งเสริมการพัฒนาและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
       9. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
     10. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
     11. สนับสนุนการพัฒนาด้านการกีฬาและพลศึกษา
     12. เชื่อมโยงการคมนาคมหลากหลายรูปแบบ
     13. บริหารระบบพลังงานแบบบูรณาการ
     14. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ

   2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
   กลยุทธ์ (Strategies)

       1. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคี
       3. กำกับ ดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน
       4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

   3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
   กลยุทธ์ (Strategies)

       1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
       2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและอำนวยความเป็นธรรม
       3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ
       4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
       5. สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
       6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของจังหวัด

   4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
   กลยุทธ์ (Strategies)

       1. การรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
       3. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
       4. พัฒนาศักยภาพของครอบครัว และชุมชน
       5. พัฒนาและคุ้มครองแรงงาน
       6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       7. สร้างหลักประกันคุ้มครองของสังคมและครอบครัว
       8. พัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายทางสังคม
       9. สร้างครัวเรือนและชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
   กลยุทธ์ (Strategies)

       1. พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ
       2. ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ
       3. พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
       4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคง
       5. เร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 0-7750-2133, 0-7750-2487  โทรสาร : 0-7750-2133
E-mail : admin@cpnlocal.go.th , local86000@chumphonlocal.net


www.cpnlocal.go.th